ΕΔΥ – Ενημέρωση γονέων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Επικοινωνούµε µαζί σας για να σας ενηµερώσουµε για την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στο σχολείο φοίτησης του παιδιού σας.

Η ΕΔΥ (ιδρυθείσα µε βάση το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013) αποτελεί ένα νέο καινοτόµο  θεσµό µε σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών σε κάθε σχολική µονάδα γενικής εκπαίδευσης.

Συγκροτείται από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την Αναπληρωτή/τρια του Διευθυντή, τον/την Ψυχολόγο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Γραμματέα.

Στις συνεδριάσεις της ΕΔΥ µπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τµήµατος στο οποίο φοιτά ο/η µαθητής/τρια που έχει ανάγκη υποστήριξης. Όλες οι αποφάσεις ή τυχόν παρεµβάσεις για τον/την εκάστοτε µαθητή/τρια  λαµβάνονται διεπιστηµονικά.

Ο στόχος του προσωπικού της ΕΔΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους µαθητές  χωρίς διακρίσεις και η υποστήριξη του σχολείου στην αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων στην εκπαίδευση.

Η ΕΔΥ έχει τις εξής αρµοδιότητες

(α)   διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του/της µαθητή/τριας,

(β)   διαµορφώνει πρόγραµµα διαφοροποιηµένης διδασκαλίας για µαθητές µε διαπιστωµένη δυσκολία µάθησης ή/και συµπεριφοράς, και

(γ)   πραγµατοποιεί συνεργατική διεπιστηµονική αντιµέτωπη των δυσκολιών του/της µαθητή/τριας µέσα στη σχολική τάξη µε τους πόρους που είναι διαθέσιµοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεµβάσεις και παραπέµπει µαθητές που χρειάζονται υποστήριξη σε ειδικές δηµόσιες Υπηρεσίες (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης).

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισµό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών µε εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαµβάνει:

(α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον,

(β) τη χορήγηση δοκιµασιών για τον εντοπισµό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της µαθητή/τριας, συµπεριλαµβανοµένης της παρατήρησης στην τάξη και της καταγραφής παρατηρήσεων από τον/την υπεύθυνο/η της τάξης εκπαιδευτικό,

(γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της µαθητή/τριας µε συναντήσεις συνεργασίας µε τους γονείς και το εµπλεκόµενο προσωπικό.

Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτηµα ενηµερωθεί η ΕΔΥ, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδοµένων.

Προκειµένου τα µέλη της ΕΔΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους µαθητές που το έχουν ανάγκη (ατομική συνάντηση με τον/την μαθητή/τρια), είναι απαραίτητη η σύµφωνη  γνώµη των γονέων τους. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον γονέα του/της µαθητή/τριας να υπογράψει µια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνεργασία µε την ΕΔΥ.

Το προσωπικό της ΕΔΥ που λειτουργεί στο σχολείο µας θα αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, κ. Καραμουσλή Αθανάσιο, με Αναπληρώτρια την κα Φώτου Ελένη, την Ψυχολόγο κα Χαρίκλεια Σταμούλη, την Κοινωνική λειτουργό κα Ζηλούδη Κυριακή και τον γραµµατέα της επιτροπής κ. Κουτσουμπάκη Ανδρέα.

Όσοι ενδιαφέρεστε µπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου  22260 22763 για να κλείσετε µια συνάντηση. Η επιτροπή δέχεται γονείς και µαθητές κάθε Δευτέρα κατά τις ώρες 08:00.- 12:25.

Ελπίζουµε ο νέος αυτός θεσµός να συµβάλλει θετικά στην ακαδηµαϊκή και προσωπική εξέλιξη των µαθητών, στην επικοινωνία µεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του µαθητή και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Η Διεύθυνση και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέµα σας απασχολεί σχετικά µε τη φοίτηση, την πρόοδο ή/και τη συµπεριφορά των παιδιών σας και µαθητών µας.

 

 

Με εκτίµηση

Τα μέλη της ΕΔΥ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Scroll to Top